Privacy

Te Berde waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en neemt uw privacy uiterst serieus. Hieronder wordt beschreven hoe Te Berde met de door u verstrekte gegevens omgaat. Te Berde werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opdrachtgever stelt aan Te Berde minimaal die gegevens en foto’s ter beschikking, die nodig zijn om de werkzaamheden, welke nodig zijn voor het voltooien van de opdracht, te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door hem aan Te Berde verstrekte gegevens en foto’s. Te Berde bewaart de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en digitale foto’s in ieder geval zolang de opdracht nog niet is afgerond. Na afhandeling van de opdracht worden uw gegevens en digitale foto’s bewaard. Te Berde kan uw gegevens en digitale foto’s gebruiken ten behoeve van onderzoek naar het verbeteren van onze producten en diensten. Te Berde draagt er zorg voor dat door de opdrachtgever verstrekte gegevens en foto’s niet gebruikt worden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de opdracht waarvoor ze zijn verstrekt.

Alleen geautoriseerde medewerkers van Te Berde hebben toegang tot de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en foto’s, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak. Te Berde draagt er zorg voordat haar bestand met de gegevens en foto’s van opdrachtgevers is beveiligd, op een zodanige manier dat ongeautoriseerden hier geen toegang toe hebben. Alle medewerkers van Te Berde hebben een geheimhoudingsplicht inzake de gegevens en foto’s zoals verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en foto’s. U kunt hiertoe per e-mail of per brief een verzoek indienen. Vermeld daarbij om welke gegevens of foto’s het gaat en wat u wilt dat er mee gebeurt.

Te Berde spant zich tot het uiterste in de gegevens en foto’s van de opdrachtgever te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of verlies. Indien Te Berde afdoende maatregelen heeft genomen ter beveiliging van gegevens en foto’s en, onverhoopt, derden onrechtmatig gebruik weten te maken van de gegevens, dan kan Te Berde hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Te Berde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens en foto’s door derden, wanneer deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van de opdrachtgever aan deze derden zijn verstrekt. Daarbij is Te Berde niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende weten regelgeving door deze derden.

De door de opdrachtgever verstrekte gegevens en foto’s worden niet gedeeld met derden, tenzij de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Of indien er een wettelijke verplichting bestaat gegevens van de opdrachtgever aan een instantie te verstrekken. In dat geval worden de gegevens en foto’s zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt.

Te Berde kan (tussentijdse) resultaten van de werkzaamheden gebruiken op haar sociale media ter promotie van onze activiteiten en als aankondiging van het op handen zijnde product, tenzij opdrachtgever daar uitdrukkelijk geen toestemming voor heeft gegeven.

Te Berde maakt op haar website (www.teberde.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat (zoals een telefoon of tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server worden teruggestuurd. Wanneer u op onze website toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kan Te Berde dit via een cookie onthouden. Hierdoor is het niet nodig bij het bezoeken van onze website steeds uw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser of uw mobiele apparaat. Meer informatie over cookies kunt u vinden op diverse websites, zoals Cookierecht.nl en bij de Consumentenbond.

HOME | BACK TO TOP