Algemene Voorwaarden – Te Berde

1. Opdrachtgever en Te Berde; leveringen en betalingen
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Te Berde degene die de opdracht heeft aanvaard.
1.2 De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Te Berde, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
1.3 Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.
2. Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk proefdrukken, kopij e.d. zijn overgelegd, is Te Berde niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
2.3 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de eventuele gemaakte kosten van de offerte in rekening worden gebracht.
3. Honorarium, kosten, tarieven
3.1 De honorering van Te Berde berust op een totaalprijs, tenzij een andere wijze van beloning is
overeengekomen. De afgesproken totaalprijs is opgenomen in de overeenkomst.
3.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde BTW.
3.3 De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door Te Berde in het kader van de
opdracht, rechtstreeks aan de betreffende voldoen. Verloopt betaling aan derden via Te Berde, dan is
deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het door berekenen van een toeslag voor administratiekosten. Te Berde zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.
3.4 Betaling van het verschuldigde honorarium en overige kosten kan in overleg in termijnen worden gedaan.
3.5 Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de factuur na beëindiging van de
werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van
derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
3.6 Te Berde verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de
opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
4. Wijziging in de opdracht
4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen
vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening
brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig aan Te Berde ter kennis zijn gebracht.
4.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Te Berde wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van
overeenkomstige toepassing.
5. Eigendommen van de opdrachtgever
5.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de
opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Te Berde dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande
omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
5.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de
opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
6. Eigendommen van Te Berde
6.1 Schetsontwerpen, presentatiemodellen deelbewerkingen alsmede digitale bestanden (foto’s, video en
audio) die vervaardigd zijn ten behoeve van de opdracht, blijven te allen tijde in eigendom van Te Berde.
6.2 Bij beschadiging of teniet gaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interest te vorderen, in rekening gebracht.
7. Verzending en transport van het uitgevoerde werk
7.1 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
7.2 Bij elke ander wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
8. Vertrouwelijke informatie
Te Berde is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en
overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Zie hiervoor ook de pagina Privacy op onze website.
9. Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.
9.2 Te Berde is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze
zekerheid niet kan worden gegeven.
9.3 De eigendom der goederen en rechten blijft aan Te Berde en gaat eerst, voor zover bedongen, over
op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en
schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande
leveringen, zal hebben voldaan.
9.4 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze
deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
9.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen te allen tijde minimaal € 40,- aan incassokosten bedragen.
10. Retentierecht/verhaal
Te Berde, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder
zich te houden ter voldoening van alle kosten die Te Berde besteed heeft ter uitvoering van opdrachten
van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Het recht tot retentie heeft Te Berde ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.
11. Deellevering
Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde
opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 9 lid 1 van deze voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
12. Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Te Berde het volledig overeengekomen bedrag in
rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht
bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interest te vorderen.
13. Overschrijding leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
14. Annuleringen
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Te Berde alle
met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien Te Berde zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Te Berde in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Te Berde op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interest.
15. Afname
15.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de
uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
15.2 indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Te Berde moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
16. Klachten
16.1 Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.
16.2 De aansprakelijkheid van Te Berde uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot
het met de opdracht gemoeide bedrag.
16.3 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag Te Berde voor ondeugdelijk werk goed
werk leveren.
16.4 Te Berde is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht of materialen, die door de
opdrachtgever zijn verstrekt.
17. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers van Te Berde ontslaat Te Berde van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat
de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest kan doen gelden.
In geval van overmacht zal Te Berde daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht
schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Te Berde af te nemen en hem te
vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
18. Prijswijzigingen
Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen
worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.
19. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
19.1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de
Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen
inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Te Berde in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie
voortvloeiende.
19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van door Te Berde ontworpen c.q. tot stand gebrachte
schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven bij hem berusten.
19.3 Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
19.4 De opdrachtgever ontvangt van Te Berde een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk
beschermde werken, die door Te Berde in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de
opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.
19.5 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde boek, ontwerp, foto enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Te Berde.
20. Beëindiging door Te Berde
20.1 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: – in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming; – bij liquidatie van zijn bedrijf;
20.2 Te Berde heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
21. Toepasselijk recht
21.1 De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
21.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Te Berde.

HOME | BACK TO TOP